Ryhmässä toimiminen on tärkeä taito ihan kaikille

Sosiaalista vuorovaikutusta tapahtuu kaikkialla yhteiskunnassa. Siihen sisältyy ihan kaikenlainen ihmisten välinen normaali kanssakäyminen, kuten keskustelu, riitely, kaupassa asioiminen, pelaaminen, halaaminen ja toisen auttaminen. Kun astut ovesta ulos maailmaan jossa on muitakin ihmisiä, olet automaattisesti vuorovaikutuksessa muiden kanssa, vaikka et siihen kiinnittäisi erityistä huomiota tai välttämättä edes haluaisi olla. Vetäytyminenkin on vuorovaikutusta ja antaa toisille ihmisille signaalin siitä, ettei sinua kannata lähestyä. Erityisesti ryhmässä toimittaessa ryhmän jäsenet vaikuttavat toisiinsa joka hetki puheella, ilmeillä, olemuksella ja teoilla. Myös vaitiolo vaikuttaa muihin ihmisiin. Suurin osa ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta onkin sanatonta.

Me kaikki kuulumme useisiin eri ryhmiin

Psykologiassa ryhmällä tarkoitetaan ihmisjoukkoa, jonka jäsenet tietävät kuuluvansa ryhmään ja tietävät myös, keitä muita ryhmää kuuluu. Usein ryhmällä on myös yhteinen tavoite. Ryhmän muodostumisessa on yleensä aluksi sopeutumisvaihe, jossa kaikki hakevat roolejaan ryhmän jäsenenä. Tämän jälkeen saattaa alkaa hankalampi vaihe, jossa sisäisiä rooleja testataan. Kun siitä selvitään, alkaa ryhmän yhteishenki olla hyvä ja yhteistyö vankemmalla pohjalla. Ryhmälle kehittyy omia toimintatapoja ja normeja. Mikäli ryhmä tapaa harvemmin tai ei työskentele kovin tiiviisti yhdessä, vaiheet saattavat ilmetä lievempinä. Jokaiselle ryhmälle on kuitenkin ominaista etsiä yhtä tai muutamaa johtajaa ja omaa roolia ryhmässä.

Ihminen kuuluu luonnostaan useisiin eri ryhmiin. Vastasyntynyt lapsi tulee osaksi perheyksikköä. Kasvaessaan hän saa ystäviä, tapaa uusia ihmisiä päiväkodissa ja koulussa ja lopulta toimii osana ryhmää työelämässä. Ryhmään kuuluminen on yksi ihmisen perustarpeista ja ryhmän ulkopuolelle jääminen vahva hylkäämisen kokemus. Ihminen pyrkii yleensä tulemaan hyväksytyksi osana ryhmää.

Ryhmällä on tietyt säännöt ja tottumukset – vaikka niistä ei puhuttaisi

Ryhmässä toimiminen onkin oma taiteenlajinsa. Vaikka jokainen meistä on omanlaisensa persoona, eikä itseään kannata liikaa ryhtyä muuttamaan muita miellyttääkseen, on hyvä tuntea ryhmädynamiikan perusteet. Näihin törmää meistä lähes jokainen joko työpaikalla tai koulussa.

Ryhmälle muotoutuu aina oma kulttuurinsa, joka riippuu tietenkin paljon siitä, minkälainen ryhmä on kyseessä. Ystäväporukka on ryhmänä läheisempi kuin opiskeluryhmä ja työtehtävää varten koottu ryhmä. Ryhmän kulttuuri tarkoittaa niitä käyttäytymistapoja, arvoja, uskomuksia ja normeja, jotka ovat ryhmässä hyväksyttyjä. Ryhmän kulttuurin muodostumiseen vaikuttavat jäsenten väliset suhteet, roolit ja statuserot. Esimiehen kanssa työskennellessä monet meistä käyttäytyvät eri tavalla kuin parhaiden ystävien seurassa.

Joskus ryhmän säännöt kirjoitetaan ylös ja sovitaan tarkasti, kuten esimerkiksi se, että tapaamisiin tullaan ajoissa. Sen sijaan esimerkiksi pukeutumisen suhteen ryhmäläiset helposti seuraavat toistensa esimerkkiä. Ääneen sanomattomat normit paljastuvat usein vasta silloin, kun ryhmään tulee uusi henkilö joka tietämättään rikkoo niitä.

Ryhmätyössä on sekä etuja että haittoja

Ryhmätyöt eivät aina suju ongelmitta ja tämä on varsin luonnollista, sillä ryhmä koostuu usein monista erilaisista henkilöistä, jotka ajattelevat asioista eri tavoin. Ryhmätyössä onkin omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Hankaluuksia ryhmätyössä voi aiheuttaa esimerkiksi se, että useiden ihmisten välillä yhteistä aikaa voi olla hankala löytää. Ryhmissä syntyy helposti konflikteja, kun jäsenten erilaiset arvot, uskomukset ja mielipiteet törmäävät. Jos osalla jäsenistä on huonot välit keskenään, vaikeuttaa tämä kaikkien työskentelyä. Konfliktitilanteissa ryhmä saattaa jopa hajota. Ryhmätyön etuihin kuuluu mm. se, että erilaisten kokemustensa myötä ryhmäläisillä on erilaisia taitoja, jotka voivat täydentää toisiaan. Näin ryhmä usein keksii enemmän ja monipuolisempia ideoita kuin yksi ihminen. Ryhmä on enemmän kuin osiensa summa, sillä ryhmässä voidaan luoda jotain aivan uutta. Mikäli ryhmässä säilyy hyvä ilmapiiri, ryhmätyöskentely voi olla varsin hauskaa.

Felix